കൊറോണ: എല്ലാ വായ്പ തിരിച്ചടവുകൾക്കും 3മാസത്തെ മൊറൊട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചു: സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനു സാധ്യതയെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക്

23

കൊറോണ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ
എല്ലാ വായ്പ തിരിച്ചടവുകൾക്കും മൂന്നുമാസത്തെ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചു.പുതിയ റിപ്പോ നിരക്കും റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. റിപ്പോ നിരക്ക് 0.75 ശതമാനം കുറച്ച് 4.4ശതമാനം ആക്കി. ഇതോടെ ഭവന, വാഹന വായ്പ നിരക്കുകൾ കുറയും. കൊറോണ മുമ്പുണ്ടാകാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് പറഞ്ഞു. നാണയപ്പെരുപ്പം സുരക്ഷിതമായ നിരക്കിലായിരിക്കും. കോവിഡ് വ്യാപനം ആഭ്യന്തര മൊത്ത ഉത്പാദനത്തെ (ജി.ഡി.പി) ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് നിരക്കുകുറയ്ക്കുന്നതെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.