മാര്‍ച്ച്‌ മുതല്‍ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകളില്‍ ആര്‍ത്തവ ഇമോജി വരുന്നു; ലക്ഷ്യം സാമൂഹികമായ പരിവർത്തനം

32

ഇനി സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകളില്‍ ആര്‍ത്തവ ഇമോജിയുണ്ടാകും. നീല ഡിസൈന്‍ പശ്ചാത്തലമായുള്ള ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള രക്ത തുള്ളിയായാണ് ആര്‍ത്തവ ഇമോജി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. ആര്‍ത്തവമെന്ന വാക്ക് തന്നെ ഉച്ചരിക്കാന്‍ മടിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്ന വലിയ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ഇമോജിയിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ആര്‍ത്തവം ജൈവികപ്രക്രിയ മാത്രമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കലാണ് ഇമോജിയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. മാര്‍ച്ചോടെ ഇമോജി സ്മാര്‍ട്‌ഫോണുകളില്‍ ലഭ്യമാവും.