എന്തുചെയ്തിട്ടും തടി കുറയുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ ഉറങ്ങുന്നത്? എങ്കിൽ കാരണം അതുതന്നെ !

41

 

ഉറക്കം എന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതും എന്നാൽ മുൻ‌ഗണന നൽകുന്നതിൽ അവഗണിക്കുന്നതുമാണ്. ഓരോ രാത്രിയും ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഷട്ട്-ഐയേക്കാൾ ലഭിക്കുന്നത് കുറവ്ണെങ്കിൽഅമിതവണ്ണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ആരോഗ്യ അവസ്ഥകളുടെ അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് മതിയായ ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാകാം – എന്നാൽ ആഴ്ചയിലെ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഓരോ രാത്രിയും 7 മണിക്കൂറെങ്കിലും സ്‌നൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, മുതിർന്നവർക്കുള്ള ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉറക്ക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകന്നുപോകാം.

സെന്റർസ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (സിഡിസി) ട്രസ്റ്റഡ് സോഴ്‌സ് അനുസരിച്ച്, 18 നും 60 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള മുതിർന്നവർക്ക് ഓരോ രാത്രിയും 7 അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മണിക്കൂർ ഉറക്കം ലഭിക്കണം. 61 മുതൽ 64 വയസ്സുവരെയുള്ളവർക്ക് 7 മുതൽ 9 മണിക്കൂർ വരെ ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ്.

ജേണൽ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ സ്ലീപ് മെഡിസിൻ അനുസരിച്ച്, ഓരോ രാത്രിയും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന 7 മണിക്കൂറിൽ താഴെ ഉറങ്ങുന്നത് ആരോഗ്യപരമായ പ്രതികൂല ഫലങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും.ശരീരഭാരം, അമിതവണ്ണം, ഹൃദ്രോഗം,വിഷാദം,
സ്ട്രോക്ക് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഉറക്കക്കുറവ് ഒരു കാരണമാണ്.