സ്വാശ്രയ എംബിബിഎസ് ഫീസ് പുനഃ നിർണ്ണയിക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി: ആവശ്യമായ രേഖകൾ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം ഹാജരാക്കണം

149

എം.ബി.ബി.എസ് കോഴ്സിന് പ്രവേശന – ഫീസ് നിർണയ സമിതി നിശ്ചയിച്ച ഫീസ് അപര്യാപ്തമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഹൈക്കോടതി, ഫീസ് പുനർനിശ്ചയിക്കാനായി ആവശ്യമായ രേഖകൾ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം സമിതിക്ക് നൽകാൻ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റുകളോടു നിർദ്ദേശിച്ചു. സമിതി നിശ്ചയിച്ച ഫീസ് മതിയായതല്ലെന്നാരോപിച്ച് മാനേജ്മെന്റുകൾ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്. സമിതി പഴയ ഫീസ് തന്നെ വീണ്ടും നിശ്ചയിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മാനേജ്മെന്റുകൾ അപ്പീൽ നൽകിയത്. കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടും പഴയ ഫീസ് ഘടന തന്നെ നിശ്ചയിച്ച സമിതിയുടെ നിലപാടിനെ ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചു.