പ്രചാരണ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു: ആറന്മുളയിലെ LDF സ്ഥാനാർഥി വീണ ജോർജ്ജിന് പരിക്ക്

12

ആറന്മുളയിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വീണ ജോർജിന്റെ പ്രചരണ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു സ്ഥാനാർഥിക്ക് പരിക്ക്. റിങ്ഡിൽ വച്ച് എതിരെ വന്ന വാഹനം പ്രചാരണ വാഹനം ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. വീണ ജോർജിനെയും ഡ്രൈവറെയും പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്കായി പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.