നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചെയ്തിരിക്കണം !

163

ശമ്പളക്കാരായ പലരും ജോലി മാറുമ്പോഴും മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോഴുമൊക്കെ പല ബാങ്കുകളിൽ അക്കൗണ്ടുകളെടുക്കാറുണ്ട്. സാധാരണയായി, ചില ബാങ്കുകൾ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സീറോ ബാലൻസ് ശമ്പള അക്കൗണ്ടുകൾ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സാധാരണ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുമെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. ഇതുവഴി കാശ് പോകുകയും ചെയ്യും. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട 4 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയാം.

പഴയ ശമ്പള അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ‌ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങളിലെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമയെ അറിയിക്കുകയും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. അടയ്‌ക്കേണ്ട അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്കുചെയ്‌തിരിക്കുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ പേയ്‌മെന്റുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, അംഗീകൃത ഡെബിറ്റിനായി നിങ്ങൾ പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡെബിറ്റുകളും ഡീ-ലിങ്ക് ചെയ്യുക. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് നൽകുന്ന പ്രാഥമിക, ദ്വിതീയ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും നിങ്ങൾ ഡീ-ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പഴയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രതിമാസ വായ്പ ഇഎം‌ഐകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറിം​ഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇതര ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപഭോക്താവ് ബാങ്ക് ശാഖയിൽ നേരിട്ടെത്തണം. ശാഖയിൽ ഡി-ലിങ്കിംഗ് ഫോം, ഉപയോഗിക്കാത്ത ചെക്ക് ബുക്ക്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം അക്കൗണ്ട് ക്ലോഷർ ഫോം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്ലോഷർ ഫോമിൽ, അക്കൗണ്ട് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കാരണവും അക്കൗണ്ട് ഉടമ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ‌, ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം മുതലായവ അടങ്ങിയ ഒരു കത്ത് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർക്കും സമർപ്പിക്കണം.

അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ബാങ്കുകൾ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് നിരക്ക് ഈടാക്കില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ എസ്‌ബി‌ഐ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച 14 ദിവസത്തിനുശേഷം ഒരു വർഷത്തിനു മുമ്പ് സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് 500 രൂപ ഈടാക്കും.