ദുബായിലെ RTA ബസുകളിൽ 500 ദിർഹം വരെ പിഴ ചുമത്താവുന്ന 21 നിയമലംഘനങ്ങൾ അറിയുക

8

ദുബായിൽ RTA ബസ് യാത്രക്കാർക്ക് പിഴ ചുമത്താവുന്ന 21 ലംഘനങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട അധികൃതർ. ബസ് ഷെൽട്ടറുകളിൽ ഉറങ്ങുക, അസാധുവായ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുക, നിരോധിത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക തുടങ്ങി 21 കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അവയുടെ ഫൈനും ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

പൊതു ബസുകളിലെ ലംഘനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ ലിസ്‌റ്റും അനുബന്ധ പിഴകളും ഇതാ:

പൊതുഗതാഗത രീതികൾ, സൗകര്യങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവ പണം നൽകാതെ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത നിരക്ക് നൽകാതെ ഫെയർ സോണുകളിൽ പ്രവേശിക്കുക / പുറത്തുകടക്കുക ദിർഹം 200

അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഒരു നോൾ കാർഡ് ഹാജരാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു ദിർഹം 200

മറ്റൊരാളുടെ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദിർഹം 200

കാലഹരണപ്പെട്ട കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദിർഹം 200

ഒരു അസാധുവായ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു 500 ദിർഹം

വ്യാജ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദിർഹം 200

ആർടിഎയുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ നോൽ കാർഡുകൾ വിൽക്കുന്നു 500 ദിർഹം

പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുടെ സംവിധാനങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റുകൾ നശിപ്പിക്കുക, അട്ടിമറിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൈയേറ്റം ചെയ്യുക ദിർഹം 200

തുപ്പൽ, മാലിന്യം വലിച്ചെറിയൽ, പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ, സൗകര്യങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയെ മലിനമാക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുക 100 ദിർഹം

പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ, സൗകര്യങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഏത് വിധത്തിലും അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു ദിർഹം 200

പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ, സൗകര്യങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ളിൽ പുകവലി ദിർഹം 200

പൊതുഗതാഗത മോഡുകൾ, സൗകര്യങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, മൂർച്ചയുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപകടകരമായ വസ്തുക്കൾ കൈവശം വയ്ക്കൽ ദിർഹം 200

പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ, സൗകര്യങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ളിൽ മദ്യം കഴിക്കുന്നത് ദിർഹം 200

പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ, സൗകര്യങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കുള്ളിൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരസ്യത്തിലൂടെയോ പ്രചാരണത്തിലൂടെയോ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ദിർഹം 200

പൊതു ബസുകളുടെ വാതിൽ തുറക്കുകയോ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴോ പാർക്കിംഗ് സമയത്തോ തുറന്നിടുകയോ ചെയ്യുക 100 ദിർഹം

ബസിനുള്ളിൽ പ്രത്യേക ആളുകൾക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുക. (ഉദാ. സ്ത്രീകൾ ) 100 ദിർഹം

മറ്റ് യാത്രക്കാരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതോ അവരുടെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കുന്നതോ ആയ വസ്തുക്കളോ ഉപകരണങ്ങളോ കൊണ്ടുപോകുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുക. 100 ദിർഹം

യാത്രക്കാരുടെ ബസ് ഷെൽട്ടറുകളിലോ പേര് നൽകാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലോ ഉറങ്ങുക 300 ദിർഹം

വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ പൊതുഗതാഗത ഡ്രൈവറുടെ ശ്രദ്ധ നഷ്‌ടപ്പെടുകയോ കാഴ്ച തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദിർഹം 200

യാത്രക്കാരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി നീക്കിവച്ചിട്ടില്ലാത്ത പൊതുഗതാഗത മോഡുകൾ, സൗകര്യങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുക 100 ദിർഹം

നിരോധിത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും 100 ദിർഹം