യേശുവിന്റെ കല്ലറ തുറന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച അത്ഭുതം കാണൂ…..യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്നതിന് ഇനിയും തെളിവ് വേണോ? വീഡിയോ കാണാം

യേശുവിന്റെ മൃതശരീരം അടക്കം ചെയ്ത കല്ലറയിൽ സംഭവിച്ച അത്ഭുത പ്രതിഭാസം ശാസ്ത്രത്തിനു മുന്നിൽ ചോദ്യചിഹ്നമാകുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിക്കുന്ന അസ്ഥിത്വത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദേശം. ഓരോരുത്തരും കേട്ടിരിക്കേണ്ട സന്ദേശമാണിത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ കല്ലറ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ചരിത്രകാരന്മാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ: വീഡിയോ കാണാം